WALNE ZGROMADZENIE 2016

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku zostało zwołane zgodnie z par. 23 pkt 1 Statutu Cechu i Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 25.02.2016r.

Walne Zgromadzenie otworzył  Starszy  Cechu- p. Mieczysław Smoleński witając wszystkich zebranych oraz nowego członka Cechu p. Mariana Bagińskiego, który reprezentuje PUHP Techmot w Giżycku.

Głównym tematem spotkania była rocznica 70-lecia Cechu, której obchody planowane są na dzień 14 października 2016r. połączone z obchodami Dnia Nauczyciela w ZSZ w Giżycku. Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Pani Dyrektor Halina Poboża informując, że w tym roku uroczystość odbywać się będzie w giżyckim Domu Kultury oraz przedstawiła projekt nowych insygniów z okazji 70 – lecia, które będzie wykonane przez Pracownię Autorską Stankiewicz w Kruszewcu. Ponadto wystąpiliśmy do Związku Rzemiosła Polskiego o wyróżnienia  dla rzemieślników, którzy się  aktywnie udzielali  w Cechu oraz o dwa poważne medale Edukacji Narodowej do Ministra Oświaty i Wychowania. Pani Dyrektor poinformowała wstępnie o przebiegu uroczystości obchodów 70 – lecia Cechu i poprosiła o pomoc w realizacji chętne osoby. Pan  Miron Misztuk zaproponował aby powołać komitet obchodów 70 lecia, który będzie pomagał w realizacji uroczystości, który zgłosił własną kandydaturę.