Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów)  określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne.

Wynagrodzenie
I rok nauki II rok nauki III rok nauki Okres obowiązywania
194,55 zł 243,19 zł 291,82 zł 01.03.2019 – 31.05.2019
183,21 zł 229,01 zł 274,81 zł 01.12.2018 – 28.02.2019
180,84 zł 226,05 zł 271,26 zł 01.09.2018 – 30.11.2018

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 232).

  • § 19.1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dz. U. RP „Monitor Polski”.
    2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wynosi:
    1) w I roku nauki – nie mniej niż 4%
    2) w II roku nauki – nie mniej niż 5%
    3) w III roku nauki – nie mniej niż 6%
  • § 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1″.