CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia, tj.:

– dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodnie z kierunkiem kształcenia ucznia,
– przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny, w tym 10 godzin praktyki).

Przyjmując ucznia na praktykę pracodawca na wstępie kieruje go na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Jeżeli uczeń nie ma ukończonych 16 lat (rocznikowo) dodatkowo musi mieć wydaną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Przed przystąpieniem pracownika młodocianego do pracy pracodawca jest zobowiązany do:

– skierowania go na badanie lekarskie
– przeszkolenia go w zakresie przepisów bhp i ppoż (szkolenie przeprowadza uprawniona osoba)
– zgłoszenia młodocianego do ZUS-u.

PODSTAWOWE ZASADY BHP:

– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
– w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk wzbronionych dla ucznia
– uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
– uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZAS PRACY:

– do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
– po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę