CELE

NAJWAŻNIEJSZE CELE CECHU

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy administracyjnej i państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji.
 2. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 3. Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności polskiego rzemieślnika.
 4. Wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu.
 5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza ustawy o rzemiośle.

 

METODY REALIZACJI

 1. Zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
 2. Pomoc członkom przy wykonywaniu rzemiosła przez udzielanie porad, informacji, wystąpień i interwencji.
 3. Przedstawianie właściwym organom terenowej administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań.
 4. Badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowo-produkcyjnych.
 5. Udzielanie informacji o świadczonych usługach i produkcji przez członków.
 6. Popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów.
 7. Organizowane we własnym zakresie lub przez powołane do tego instytucje dokształcanie członków, pracowników oraz uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 8. Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społeczno – zawodowych w pracach, w których uczestniczy rzemiosło.
 9. Dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny wykonywanej usługi przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
 10. Propagowanie zawodów rzemieślniczych wśród absolwentów szkół podstawowych, udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosła oraz udzielenie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakład, a w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle.
 11. Podnoszenie poziomu szkolenia w rzemiośle i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 12. Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Zapewnienie młodocianym realizującym przygotowanie zawodowe u pracodawców rzemieślników optymalnych warunków pracy i nauki.
 13. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i terenowej, kuratoriami, szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania dokształcenia teoretycznego w formach szkolnej i pozaszkolnej młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników.
 14. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników.
 15. Udzielanie członkom Cechu pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów i ewidencji dla celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji na podstawie wynikających z w/w dokumentów.
 16. Udzielanie członkom Cechu pomocy w zakresie udzielania porad, wystąpień i interwencji oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ZUS-u i spraw pracowniczych.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i potrzeb członków Cechu.