OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO CECHU

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Cechu jest niepubliczną placówką oświaty pozaszkolnej działającą zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz statutu placówki.

Podstawą funkcjonowania jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Giżyckiego (Nr 73, z dnia 28.03.2013r.).

Organem prowadzącym i kontrolującym jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców mieszczący się przy ul. Mickiewicza 1 w Giżycku.

Celem Ośrodka Zawodowego jest prowadzenie w formach pozaszkolnych działalności szkoleniowej polegającej na organizowaniu kursów, szkoleń, konferencji dla pracowników zakładów pracy, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz nowoczesnymi metodami zarządzania i organizacji pracy, polityką zatrudnienia i prawem pracy. Odbiorcami usług są: rzemieślnicy, przedsiębiorcy, MŚP, administracja itp.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego realizuje swoje zadania poprzez organizowanie:

– kursów kwalifikacyjnych
– szkoleń minimum sanitarnego
– kursów doskonalących i dokształcających w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz, kucharz
– kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych
– kursów i szkoleń BHP
– kursów pedagogicznych
– kursów i szkoleń dostosowanych do potrzeb słuchaczy.

Ośrodek głównie specjalizuje się w organizowaniu kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia okresowe dla:

– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– pracowników administracyjno- biurowych
– pracowników młodocianych
– pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Kursy dotyczące doskonalenia i dokształcania w zawodzie a także przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych w części praktycznej odbywają się w zakładach pracodawców- rzemieślników, po spełnieniu określonych warunków.

KURS PEDAGOGICZNY – dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW

OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW

DLA PRACODAWCÓW LUB PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP