Egzamin czeladniczy

Obowiązkiem ucznia jest zakończenie okresu nauki przystąpieniem do złożenia egzaminu końcowego, zwanego czeladniczym.

Dokumentacja osoby przystępującej do egzaminu czeladniczego (gromadzona przez ucznia pod nadzorem mistrza) zawiera następujące dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • umowę o w celu przygotowania zawodowego (kserokopia)
  • zaświadczenie z odbytej praktyki, wystawione przez pracodawcę szkolącego i poświadczone przez cech
  • świadectwo ukończenia zsz
  • 1 zdjęcie
  • zakład pracy dołącza do wniosku dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej.

URLOPY:

I rok nauki
– po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
– po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

II rok nauki
– młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
– jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki
– młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
– młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ:

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
– młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
– młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
– orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
– jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych.