KURS PEDAGOGICZNY

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla rzemieślników, mistrzów, właścicieli zakładów pracy, firm, warsztatów i innych osób szkolących uczniów w różnych zawodach takich jak: fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, murarz- tynkarz, elektryk, elektromechanik, ślusarz.

Czas trwania: 80 godzin

– 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki
– 10 godzin zajęć praktyki metodycznej

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Adresaci:

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz 988 z późń. zm.) kurs jest przeznaczony dla:

– wykładowców kursów
– mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
– osób, którzy mając własną firmę, chcieliby zatrudnić uczniów na praktykę,

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin mistrzowski.
Po kursie uczestnik ma uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, stolarskich i innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Kurs kończy się egzaminem ustnym przed komisją składającą się z wykładowców kursu.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186).

Zapisy w biurze Cechu

Zapraszamy