KURS PEDAGOGICZNY

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla rzemieślników, mistrzów, właścicieli zakładów pracy, firm, warsztatów i innych osób szkolących uczniów w różnych zawodach takich jak: fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, murarz- tynkarz, elektryk, elektromechanik, ślusarz.

Czas trwania: 48 godzin

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin, w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – 40 godzin, oraz umiejętności dydaktyczne – 8 godzin.

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Adresaci:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019r., poz. 391), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą prowadzić osoby posiadające:
• tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
   ° świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
   ° świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
• tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
   ° świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
    ° świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
   ° świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
• dyplom ukończenia studiów:
   ° na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
   ° na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
• tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
• tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Plan ramowy szkolenia:

Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz na umiejętności dydaktyczne:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godzin
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor- osoba ucząca się – łącznie 8 godzin
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godzin
4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godzin (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).
Program kursu został zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 03 września 2019r.

Forma zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem ustnym przed komisją składającą się z wykładowców kursu oraz z części praktycznej.
Po ukończeniu kursu i zdaniu pozytywnie egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia wydane na podstawie §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r., poz. 652).

Zapisy w biurze Cechu

Serdecznie zapraszamy