Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego w celu praktycznej nauki zawodu należy załatwiać w miejscowym cechu.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy:

 • określony rodzaj przygotowania zawodowego: naukę zawodu czy też przyuczenie do wykonywania pracy)
 • nazwę zawodu
 • czas trwania nauki zawodu
 • miejsce odbywania przygotowania zawodowego
 • sposób realizacji obowiązku szkolnego
 • wysokość wynagrodzenia
 • oraz prawa i obowiązki stron.

Według obowiązującej w rzemiośle umowy należy także ustalić:

 • charakter umowy – czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony
 • sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego ucznia
 • rodzaj kwalifikacji zawodowych  i pedagogicznych osoby szkolącej
 • podpisy stron uczestniczących przy podpisaniu umowy.

Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 rok życia do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.
W okresie nauki zawodu młodociany musi dokształcać się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Warunki dotyczące pracodawcy:

 • szkolący musi kwalifikować się kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi (status instruktora praktycznej nauki zawodu)
 • odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy – osoby kierującej pracownikami
 • ma zapewnić warunki pracy dla ucznia, a także posiadać warunki higieniczno-sanitarne
 • zakład szkolący winien posiadać aktualny program nauki zawodu
 • zakład szkolący musi przynależeć organizacyjnie do miejscowego cechu.

Warunki zatrudnienia ucznia:
Uczniem praktycznej nauki zawodu może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat
  od 1 września 2018r. młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat
 • ukończone gimnazjum
 • posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w wybranym zawodzie.

Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisuje się w siedzibie lokalnego cechu, a stronami umowy są pracodawca i uczeń, umowę podpisuje się w obecności rodzica – prawowitego opiekuna i pracownika cechu na drukach obowiązujących w organizacjach rzemieślniczych (druk zastrzeżony dla członków cechu).

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę w celu nauki zawodu może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych
 • ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu
 • reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku staje się niemożliwe dalsze nauczanie
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie, np. ze względów zdrowotnych itp.

URLOPY:

I rok nauki
– po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
– po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

II rok nauki
– młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
– w roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki
– młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
– młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny, ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym.