HISTORIA

Do zniszczonego i opustoszałego miasta, pozbawionego wody, gazu, prądu, sklepów, warsztatów, już od lutego 1945r. zaczęli przybywać ludzie z terenów wschodnich.

W Giżycku zaczęli budować swoje domy, zakładać rodziny. Rozpoczynali nowe, po wojennej zawierusze, życie.

Nieufni wobec siebie, niechętni do zrzeszania się żyli dla siebie. Byli jednak wśród nich ludzie, którzy myśleli szerszymi kategoriami. Dla których miasto Giżycko było szansą na przyszłość. Otwierali pierwsze w Giżycku zakłady usługowe.

Tak powstała pierwsza po wojnie restauracyjka Państwa Przyjemskich czy też zakład fryzjerski Pana Wojciecha Stradomskiego.

To właśnie oni wraz z Mieczysławem Martynelisem oraz kilkoma innymi rzemieślnikami zdecydowali się zrzeszyć w jednej organizacji.

Ponad rok przekonywali działających w regionie rzemieślników o zaletach stworzenia jednego związku rzemieślniczego na terenie ich działania. Ich starania zostały uwieńczone sukcesem.

29 września 1946r. rozpoczął w Giżycku działalność pod nazwą Cech Zbiorowy Rzemieślników.
Pierwszym Starszym tego związku został Pan Wojciech Stradomski.

 

A oto nasze skrócone kalendarium,
spisane przez społecznych kronikarzy naszego Cechu:

 

Rok 1948

11.04.1948 ufundowanie i poświęcenie sztandaru Cechu. Cech Zbiorowy Rzemieślników z siedzibą w Giżycku zrzesza ponad 100 rzemieślników.

 

Rok 1949

Powstał w Giżycku Cech Młynarzy.

 

Rok 1950sztandara

01.01.1950 powstaje Cech Wielobranżowy w Giżycku.
20.10.1950 w miejsce zlikwidowanego Cechu Wielobranżowego w Giżycku powstaje Cech Rzemiosł Różnych w Giżycku.

 

Rok 1954

Cech Rzemiosł Różnych otrzymał dla zrzeszonych w nim rzemieślników przydziały materiałów, takich jak karbid, skórogumy, sklejki, koks, drewno, odlewy piecowe, cement, skóry i gwoździe. Otrzymano także książki opałowe na ogrzewanie warsztatów rzemieślniczych.
Preferencyjne kredyty oraz zwolnienia podatkowe dla rzemieślników mieszkających na wsi.

 

Rok 1955

Zezwala się jednostkom handlu uspołecznionego przyjmowania produkcji rzemieślniczej do kwoty 15.000 zł.
Zwiększono przydziały materiałów dla potrzeb rzemiosła.
Powołano do życia Komisję Kulturalno-Oświatową, utworzono bibliotekę, odnowiono świetlicę.

 

Rok 1956

Radykalna zmiana stosunku ekipy rządzącej do rzemiosła.
Zwiększono pulę materiałową dla rzemiosła. W miejscowościach do 10.000 mieszkańców zwolniono nowo otwarte zakłady rzemieślnicze z podatków na okres dwóch lat.
Okres prosperity giżyckiego rzemiosła.

 

Rok 1960

14.07.1960 na Walnym Organizacyjnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Giżycku utworzono Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu. Teren działania Spółdzielni obejmuje trzy powiaty: giżycki, kętrzyński i węgorzewski.
Ilość warsztatów zrzeszonych w Cechu wynosi 245.
Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych wynosi 66.

 

Rok 1961

Z okazji XV-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Giżycku najbardziej zasłużonym rzemieślnikom wręczono dyplomy uznania. Otrzymali je: Daniel, Wieczorek, Jaremicz, Kokocinski, Rolko, Buniakow, Sokołowski, Szukiel, Męszkowska, Biegonis, Urbanowicz, Wirpszo, Ciechanowicz, Rębisz, Porobij, Rutkowski, Prokop, Dzwinel, Stradomski, Szostko, Martynelis, Kwaśny.
Ilość warsztatów zrzeszonych w Cechu wynosi 244.
Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych wynosi 53.

 

Rok 1963

Walne Zgromadzenie Cechu podjęło uchwałę na temat budowy pawilonu Rzemiosła w Giżycku, w którym przewidziano lokalizację biura Cechu, sali zebrań oraz kilku warsztatów rzemieślniczych. Na ten cel rzemieślnicy opodatkowali się na kwotę 100 złotych rocznie przez okres dwóch lat.
Ilość warsztatów zrzeszonych w Cechu wynosi 252.
Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych wynosi 66.

 

Rok 1964sztandar86

XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych uczcili czynem rzemieślniczym.
Zauważa się też zjawisko wzrostu ilości uczniów, co jest pozytywnym elementem dla rozwoju rzemiosła w naszym regionie.
Ilość warsztatów zrzeszonych w Cechu wynosi 247.
Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych 102.

Dynamiczny rozwój Cechu trwał do końca lat 70-tych. Przybywało coraz to więcej zakładów rzemieślniczych. W roku 1974 było ich 470.

Początek lat 80-tych to dalszy wzrost ilości zakładów rzemieślniczych będących w zasięgu działania Naszego Cechu. Na początku roku 1983 Cech zrzesza 505 zakładów zatrudniających ponad 1000 osób oraz 227 uczniów.

 

Rok 1988

Cech zrzesza 752 zakłady, niestety w krótkim czasie sytuacja ulega diametralnej zmianie.

Ośmiokrotne zwiększenie obciążeń podatkowych (przy formie karty podatkowej), wysoki wzrost cen surowców, energii, paliw, drastyczne podniesienie stóp procentowych przy udzielaniu kredytów, wyższe stawki czynszów i podatków od nieruchomości, powodują, że w roku 1990 w Cechu zrzeszonych jest 300 zakładów.

 

Rok 1991

W uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomoc nauczycielom Minister Edukacji Narodowej nadał Naszemu Cechowi Odznakę Honorową za zasługi dla Oświaty.

 

Rok 1996medal

Związek Rzemiosła Polskiego nadaje Naszemu Cechowi Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego.

 

Rok 2002

Cech Rzemiosł Różnych zrzesza 119 członków, stawiając sobie za cel dotarcie ze swoją ofertą programową do jak największej ilości podmiotów gospodarczych w celu przekonania ich, że będąc razem możemy uczynić o wiele więcej dla dobra giżyckiego, i nie tylko, rynku pracy.

 

05.07.2002

Cech Rzemiosł Różnych zyskuje osobowość prawną jako Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z siedzibą
w Giżycku.

grupa

27.05.2006 Cech obchodził Jubileusz 60-lecia

„Piękną rocznicę 60-lecia powstania obchodzi giżycki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Uroczystość z udziałem przedstawicieli związku rzemiosła z Białegostoku, władz samorządowych z Giżycka i Węgorzewa, reprezentantów placówek, firm i zakładów współpracujących z rzemieślnikami odbyła się w sobotnie popołudnie, 27 maja, w Hotelu Tajty w Wilkasach.- Pierwsi rzemieślnicy zorganizowali się w 1946 roku – wspominał w okolicznościowym wystąpieniu Edward Ułanowicz, podstarszy giżyckich rzemieślników. – Cech powołano 26 września 1946 roku. Przez kilkadziesiąt lat działalności Cech przechodził różne koleje losu. Liczba zrzeszonych zakładów wahała się od około 100 w 1948 roku, do ponad 500 w 1983, do ponownie 100 w kwietniu 2006 roku. W ostatnich latach, mimo ogromnych trudności w funkcjonowaniu drobnej wytwórczości i usług, rzemiosło ma się nieźle. Co prawda po różnych „wstrząsach”, które dotykały także całą polską gospodarkę, zostali tylko najmocniejsi, ale też funkcjonują na dobrym poziomie.

cech

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i medali osobom zasłużonym dla rozwoju rzemiosła w Giżycku.
Złotym medalem im. Jana Kilińskiego uhonorowano: Wacława Strażewicza, Urszulę Dawidowicz-Knyps, Jolantę Podgórską, Mieczysława Smoleńskiego.
Srebrny medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Stanisław Siniuk, Henryk Szewczak i Jan Kruk.
Krzysztof Smoleński otrzymał Honorową Odznakę Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Zaś złotą odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle wręczono Markowi Niewiarowskiemu i Zbigniewowi Trela.
Natomiast srebrną odznakę za szkolenie uczniów dostali: Zenon Moskal, Jolanta Cywoniuk, Stanisław Siniuk, Kazimierz Kordowski i Stanisław Kostrzewa.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rok 2007

Zmiany w zarządzie Cechu.
Dotychczasowy zarząd w składzie podanym poniżej działał w latach 2003-2007.

 

parob

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu:

Jerzy Parobczak

kolak

Starszy cechu:

Henryk Kołakowski

Wyróżniony najwyższą honorową odznaką w rzemiośle „Szabla Kilińskiego”

Zarząd:

zarzad

Roman Adamczuk, Henryk Kołakowski, Edward Ułanowicz,
Stanisław Siniuk, Jolanta Podgórska, Mieczysław Smoleński

 

Rok 2003-2007

Skład Zarządu 2003-2007

Starszy Cechu Henryk Kołakowski
Pierwszy Podstarszy Edward Ułanowicz
Drugi Podstarszy Roman Adamczuk
Skarbnik Mieczysław Smoleński
Sekretarz Jolanta Podgórska
Członek Zarządu Stanisław Siniuk

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2003-2007

Przewodniczący Jerzy Parobczak
Zastępca Przewodniczącego Jan Kruk
Sekretarz Zbigniew Balcewicz

 

Skład Sądu Cechowego 2003-2007

Przewodniczący Miron Misztuk
Zastępca Przewodniczącego Robert Husar
Członek Sądu Cechowego Andrzej Adamczuk

 

Rok 2007-2011

Skład Zarządu 2007-2011

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński
Pierwszy Podstarszy Roman Adamczuk
Drugi Podstarszy Ryszard Dębicki
Skarbnik Łucja Jurewicz
Sekretarz Ireneusz Dubrowski
Członek Zarządu Stanisław Siniuk

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2007-2011

Przewodniczący Jerzy Parobczak
Zastępca Przewodniczącego Jan Kruk
Członek Komisji
Marek Niewiarowski

 

Skład Sądu Cechowego 2007-2011

Przewodniczący Zbigniew Wasilonek
Zastępca Przewodniczącego Andrzej Smoliński
Członek komisji Andrzej Adamczuk

 

Rok 2011-2015

Skład Zarządu 2011-2015

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński
Pierwszy Podstarszy Roman Adamczuk
Drugi Podstarszy Ryszard Dębicki
Skarbnik Łucja Jurewicz
Sekretarz Ireneusz Dubrowski
Członek Zarządu Stanisław Siniuk

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2011-2015

Przewodniczący Marek Niewiarowski
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Giebel
Członek Komisji
Bogdan Fylak

 

Skład Sądu Cechowego 2011-2015

Przewodniczący Eugeniusz Małysz
Zastępca Przewodniczącego Miron Misztuk
Członek komisji Adam Dąbrowski

 

Rok 2015-2019

Skład Zarządu 2015-2019

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński
Pierwszy Podstarszy Stanisław Siniuk
Drugi Podstarszy Ryszard Dębicki
Skarbnik Ireneusz Dubrowski
Sekretarz Łucja Jurewicz
Członek Zarządu Eugeniusz Małysz

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2015-2019

Przewodniczący Marek Niewiarowski
Zastępca Przewodniczącego Bogdan Fylak
Członek Komisji
Iwona Giebel

 

Skład Sądu Cechowego 2015-2019

Przewodniczący Zenon Niedbajło
Zastępca Przewodniczącego Joanna Lalak
Członek komisji Krystyna Matyszkiel

 

Rok 2019-2023

Skład Zarządu 2019-2023

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński
Pierwszy Podstarszy Stanisław Siniuk
Drugi Podstarszy Marek Cendrowski
Skarbnik Ireneusz Dubrowski
Sekretarz Mirosław Wiejak
Członek Zarządu Marian Bagiński

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2019-2023

Przewodniczący Marek Niewiarowski
Zastępca Przewodniczącego Łucja Jurewicz
Członek Komisji
Grażyna Korytko

 

Skład Sądu Cechowego 2019-2023

Przewodniczący Tadeusz Chmielewski
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kostrzewa
Członek komisji Sylwia Limanowicz