DOKUMENTACJA:

Prowadzona przez pracodawcę dokumentacja powinna zawierać:
– umowę o pracę
– program nauki zawodu
– wykaz pracowników młodocianych
– kartę osobistą pracownika młodocianego
– listę obecności (ewidencję czasu pracy)
– rejestr zwolnień lekarskich
– rejestr wydanej odzieży roboczej
– listę płac
– okresowe badania lekarskie
– zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp i ppoż
– dziennik nauki zawodu.