OŚWIATA

INFORMACJE OGÓLNE

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.
Podstawowymi celami nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle są:

 • Podnoszenie poziomu szkolenia w rzemiośle i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 • Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego, organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
 • Wspomaganie szkolących rzemieślników w wypełnianiu obowiązków wynikających z faktu realizacji dodatkowych, obok gospodarczych, zadań oświatowych.

Rzemieślnicy zatrudniający młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązani są spełnić warunki określone przepisami oraz stosownie do Ustawy o Rzemiośle być członkami Cechu lub Izby Rzemieślniczej.
Informacje na temat wolnych miejsc w zakładach można uzyskać w biurze Cechu oraz na naszej stronie internetowej wolne miejsca na praktyczną naukę zawodu.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia absolwentów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej należy składać w biurze Cechu.

SZKOLENIE UCZNIÓW

Prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądź wyznaczony przez niego pracownik.
Osoba szkoląca musi wykazać się posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego. Kurs pedagogiczny powinien obejmować co najmniej 80 godzin zajęć, w tym 10 godzin praktyki metodycznej (rozp. Rady Ministrów z 1992 r., Dz. Ust. Nr 97, poz. 479 ze zm.)

 

WARUNKI ZATRUDNIANIA UCZNIÓW

Młody człowiek zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

 • ukończony 16 rok życia
 • ukończone gimnazjum
 • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki i pracy w zawodzie. Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.
 • stan zdrowia powinien być potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medycyny pracy.

 

OKRES NAUKI ZAWODU

Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie o pracę i powinien trwać w przedziale od 33 do 36 miesięcy. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym.
W wyjątkowych przypadkach izba rzemieślnicza na wniosek ucznia za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić.
Przedłużenie nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy dokształcając się w szkole zawodowej nie otrzymali promocji do następnej klasy. W innych uzasadnionych przypadkach Izba Rzemieślnicza może przedłużyć okres nauki nie więcej niż o 6 miesięcy.
Skrócenie okresu nauki nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w szkole zasadniczej.

UMOWA O PRACĘ

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierają pracodawca rzemieślnik i młodociany pracownik. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej i sporządzona w siedzibie Cechu.
Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

 • nie wypełnienie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych
 • ogłoszenie likwidacji lub upadłości zakładu
 • reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu
 • stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych)

Umowa z młodocianym może być rozwiązana w każdym terminie jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Rzemieślnik pracodawca przedkłada następujące dokumenty:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, określający zakres pracy zakładu
 • dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia
 • dokument stwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • oświadczenie, iż zakład pracy spełnia warunki do zatrudniania młodocianych, w szczególności że dysponuje określoną ilością stanowisk pracy adekwatną do liczby zatrudnionych uczniów

Młodociany uczeń przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do wybranej Szkoły Branżowej
 • życiorys
 • dwie fotografie
 • numer PESEL