Informacja dotyczy stawek w 2019r. opłat za egzamin czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający
18.01.2019r.

 

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze, tj. odpowiednio za egzamin: mistrzowski – 30%, czeladniczy – 15%, sprawdzający – 5%, liczonych od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

W 2019 roku – podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 5 071,25 zł. W związku z tym stawki opłat za egzaminy stosując zasady zaokrąglania, wynoszą:
– egzamin mistrzowski – 1 521 zł,
– egzamin czeladniczy – 761 zł oraz
– egzamin sprawdzający – 254 zł. 

Związek Rzemiosła Polskiego działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 3 ust. 3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 19889r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1267) podkreśla, że stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą do stwierdzenia naruszenia finansów publicznych oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.