WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu, składającym się z członków Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego od dnia ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Cechu.

 

ZARZĄD

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu. Do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję. Składa się z 6 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb.

 

Obecny skład Zarządu Cechu:

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński
Pierwszy Podstarszy Eugeniusz Małysz
Drugi Podstarszy Ryszard Dębicki
Skarbnik Łucja Jurewicz
Sekretarz Ireneusz Dubrowski
Członek Zarządu Stanisław Siniuk

 

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków. Jest wybierana na okres kadencji Zarządu. Do zadań komisji należy badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu.

 

Obecny skład Komisji Rewizyjnej Cechu:

Przewodniczący Marek Niewiarowski
Zastępca Przewodniczącego Iwona Giebel
Sekretarz Bogdan Fylak

 

SĄD CECHOWY

Sąd Cechowy powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków. Wybierany jest na okres kadencji Zarządu.

 

Obecny skład Sądu Cechowego:

Przewodniczący Zenon Niedbajło
Zastępca Przewodniczącego Joanna Lalak
Członek Sądu Cechowego Krystyna Matyszkiel